HOME
PDF

Sofismen i nutiden

En misstolkning av den kristna tanken har lett till den antika sofismens återkomst, med samhällsupplösande följder

Sofisterna var ett slags vishetslärare och vältalare under 400-talet f.Kr. De undervisade i vältalighet och nyttiga konster men spred framförallt sin ideologiska grund som bestod i relativismen och skepticismen. Protagoras, en av de mest kända sofisterna, formulerade ledsatsen: “Människan är alltings mått”. Innebörden är att det inte finns några allmängiltiga sanningar utan vad som är sant för den ene kan vara falskt för den andre. Detta skulle gälla även för de moraliska föreställningarna om rätt och fel. Dessa är relativa och växlande och saknar därför objektiv grund. De anses i själva verket vara kulturberoende samt uttryck för individers och gruppers maktlystnad. Som Alf Ahlberg menar i “Filosofins Historia” var denna relativistiska inställning bidragande till den intellektuella och moraliska upplösning varigenom den atenska demokratin gick under.

Problematiken är relevant för nutiden. Sofismen har gjort sin återkomst i stor skala och dominerar nu samhällsscenen. Moralrelativismen är etablerad och för att en individ skall accepteras som demokratisk förväntas denne numera omfatta och acceptera alla slags perspektiv, nämligen undvika att inta en fast ståndpunkt. Att vara demokratisk har fått betydelsen att tycka att “allting är lika bra”, exempelvis att alla kulturer är lika förträffliga och att islam är lika efterföljansvärd som kristendomen. Men i själva verket förutsätter ju demokratin att människor intar fasta positioner så att dessa kan brytas mot varandra i demokratisk ordning.

Det finns skäl att tro att effekten av kulturrelativism och moralrelativism, som etiketteras i media som ekonomism, globalism, paneuropism och multikulturalism i längden är samhällsupplösande. Solidaritet och demokrati förutsätter ett skyddande paraply av en relativt homogen världsbild och normativt system. När världsbilder i diametral opposition står mot varandra så blir resultatet ett dödläge som medför främlingskap, misstänkliggöranden och en stegrande aggressivitet. Det riskerar att gå på samma sätt som i den atenska demokratin. Det antika Grekland var lyckligtvis begåvat med ett par kloka herrar vid namn Platon och Aristoteles som gick till kraftfull attack mot den sofistiska relativismen. Platon underströk att det existerar absoluta sanningar av andlig natur — de platonska Formerna. Genom generalisation ur de sinnliga tingen kommer man ju till begreppen. Ahlberg säger:

I begreppet fann Platon en sköld mot Protagoras relativism, en fast klippa, som icke spolas bort av den heraklitiska strömmen. Det är icke i dag ett, i morgon ett annat, för den ene ett, för den andre ett annat, det är identiskt med sig självt, och detsamma i dag och i går och desslikes i evighet. (1967, s.85)

Det verkningsfulla i den idén är att man undviker att förlora sig i endera motsatser. Sofistisk relativism undviks likväl som dess motsats, nämligen det som kan liknas vid avgudadyrkan av världsliga ting. Men idag ser vi hur människor formerar sig kring de gamla föråldrade motsatserna igen. Betrakta exempelvis den svenska kristenheten där sofismen står mot det bibliska bokstavstroendet. Det senare är inte mycket bättre än dansen kring guldkalven eftersom bokstaven, inte det andliga, betraktas som den objektiva sanningen.

Ett exempel på de tragiska effekterna av sofismen är Svenska Kyrkans medieutredning, ledd av ärkebiskop K.G. Hammar, som avsåg att ta fram ett program för hur kyrkan skulle exponeras i media. Man kom fram till att kyrkan inte har något att framföra i media utan skulle ha kyrkotillhöriga som målgrupp. Resultatet av undersökningen var alltså att man inget har att säga. Denna märkliga slutsats är ju lätt att förstå ur ett sofistiskt perspektiv. Vad man än säger så stöter man sig med någon grupp i samhället, exempelvis muslimerna. Vad skulle hända om företag och politiker resonerade på samma sätt? Resonemanget har den effektivaste giftverkan i vår kultur. Men motsatsen, vad som i praktiken är idolatri i form av bibliskt bokstavstroende erbjuder ingen lösning. Isåfall borde det, enligt Exodus 22:18, anställas blodbad på nyandlighetens “trollkvinnor”. Vidare skall föräldrar lämna sina alkoholiserade söner att bli stenade till döds, enligt Deuteronomium 21:21.

Så hur skall dödläget mellan sofism och bokstavstroende brytas? Mitt förslag är att förstå vad andlig upplysning egentligen innebär, nämligen insikten att en objektiv sanning existerar och att den förmedlas av det andliga elementet — i kristen tappning, “den helige Ande”. I det religiösa perspektivet finns det något större än människan och hennes tankar. Men det finns också något större än bibeln, för även om bibeln är i tiden inspirerad av anden så gäller ändå Jesus’ ord: “Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far” (Joh. 3:8). Ingen, definitivt inte Luther, kan en gång för alla fastspika en andlig sanning. På så sätt behåller det andliga sin auktoritet, sin status av det enda objektivt sanna.

Denna platonska insikt måste fortfarande gälla, annars skulle ju produkterna av andliga inspirationer med tiden överta rollen som absoluta sanningar, och därmed leda bort människan ifrån det övervärldsliga som sanning och inspirationskälla. Det är just motviljan bland teologerna att acceptera Andens nedstigande i människan, enligt pingstundret i Apostlagärningarna 2, som har banat vägen för liberalteologi och materialism.

I sin studie av Thomas av Aquinos verk “Aurora Consurgens” hävdar religionshistorikern M-L von Franz att det historiskt sett är den rigida inställningen i kristenheten som har lett till materialismens seger i vår kultur. Människans längtan efter en levande andlighet har inte erkänts utan människor har hänvisats till blind tro och skenhelig gärningslära av fariseisk karaktär. När den andliga längtan ej har tillgodosetts har den ersatts av världslig passion. Därmed har materialism och världslighet hamnat i främsta rummet. Kristendomens vägran att acceptera att något större än människan kan slå rot och gro i människosjälen har lett till materialismens seger.

Vad menar Jesus med “Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.” (Matt. 13:33)? Han tycks likna anden vid surdeg oavsett ifall den avser fariséernas onda form (“Akta er för fariséernas surdeg!”) eller ifall det är himmelriket som avses. Surdegen är exempelvis ordet vi finner i bibeln, som inte är en uppslagsbok i absoluta sanningar utan en källa för andlig inspiration. När denna surdeg tillåts gro inne i själen leder det småningom till att individen genomsyras av ett nytt andligt ljus. Det här är det enda sättet att förstå heliga böckers verkliga värde medan bokstavstroendet undviks.

Psykologen och religionshistorikern C.G. Jung menade att det bara finns en väg ut ur kyrkans tragiska situation idag, nämligen ett accepterande av pingstundret (1979, kap.XII). Den vidare utvecklingen av den kristna tron måste börja vid pingstundret, när den helige Ande sänkte sig över apostlarna. Man måste inse betydelsen av detta, nämligen att de därmed blev Guds söner; och inte bara dem själva utan alla som därefter erhåller ‘filiatio’ — barnaskap hos Gud. (Det teologiska begreppet filiation åsyftar Sonens speciella relation till Fadern.) Guds motsägelsefulla bild flyttas därmed in i människan — inte som en enhet, utan som en konflikt. Vi måste, enligt Jung, vara beredda att bära denna konflikt för att kunna vara Guds söner och döttrar. Guds Ande är större än människan men kan ändå ta plats i och genomsyra våra själar. Det är enda sättet att undvika materialism och avgudadyrkan, oavsett ifall det avser pengar eller bibelord.


Forest


© Mats Winther, 1999.


Referenser

Ahlberg, A. (1967). Filosofins historia. Natur & Kultur.

Franz, M-L von (2000). Aurora Consurgens. Inner City Books.

Jung, C.G. (1979). Mitt liv : minnen, drömmar, tankar. Wahlström & Widstrand.HOME