HOME
PDF

Sofia - den feminina gudomen

~ Gudomlighetens feminina aspekt ~Religionshistorikern och psykologen Marie-Louise von Franz (1915-1998) menar i boken Alchemy: An Introduction (Inner City Books) och i Mysterium Coniunctionis, del III att det finns ett intressantare alternativ än att omtolka bibelns personifikation av Visdomen (Visheten) såsom den helige Ande eller såsom anima Christi, dvs. Kristi själ innan inkarnationen. Den sistnämnda tolkningen gjordes av medeltida teologer och upprepas idag av många moderna teologer. von Franz’ idéer avviker från detta. Det är djupsinniga teologiska spekulationer och går ut på följande.

I bl.a. Ordspråksboken samt den gammaltestamentliga apokryfen Salomos Visdom förekommer en feminin personifikation av Visheten (grek. ‘Sofia’) som genom århundradena har orsakat de kristna teologerna huvudbry. Den har tolkats som en feminin aspekt av den helige Ande eller såsom anima Christi, dvs. Kristi själ som existerande innan inkarnationen (i bild ofta framställd som enhörningen). Anima Christi är ju identisk med det eviga Logos eller Guds ord och fungerar därmed som personifikation av Visheten. Men von Franz påpekar att om man följer den medeltida tolkningen, nämligen översätter Visheten med den helige Ande eller anima Christi, närhelst man möter begreppet, så tenderar det att eliminera en djup teologisk innebörd genom att den feminina aspekten förlorar sig i den maskulina treeniga gudsbilden där den ej hör hemma. Enligt von Franz har en inneboende andlig längtan efter det feminina elementet lett till en regressiv rörelse ner i materialismen, dvs. ner i Moder Jord och de uråldriga matriarkaliska traditionerna. Ordet ‘materia’ kommer av ordet ‘moder’ och denna materia har fungerat som mottagare för en otillfredsställd andlig längtan efter den feminina sidan. Oförmågan att hantera ett centralt teologiskt problem har alltså lett till en stark kompensation i och med den moderna materialismen som gradvis har överflyglat den kristna traditionen. Den djupa kristna dogmatiken, angående Kristi upptagande till himmelriket med sin kropp, samt jungfrufödseln, m.m., upplöses till förmån för vulgära matriarkaliska begrepp. Vidare, hävdar von Franz, är det moderna begreppet välfärdsstaten ett regressivt derivat av ett ursprungligt begrepp om den demokratiska staten som skulle försäkra individen dess frihet. Man kan i västvärlden se hur den ursprungliga demokratiska staten långsamt blivit överflyglad av den matriarkaliska välfärdsstaten som skall tjäna som en trygg moder. Istället för att försäkra individerna om deras frihet blir deras trygghet i fråga om materiell välfärd det egentliga målet. Som aldrig förr är staten intresserad av medborgarnas kroppsliga välbefinnande. Därmed blir staten bärare av en modersprojektion och blir som en amma för individen. Den tjänar inte längre som “faderlig” fostrare enligt det demokratiska idealet. Enligt von Franz upplever den kristna västerländska civilisationen en lömsk och diskret återgång till en negativ form av matriarkat och totalitär materialism. Med detta följer en återgång till depravation och moralisk upplösning. Bibelns beskrivning av de matriarkaliska kananeiska kulturernas fördärvlighet har i modern tid beskrivits som ett uttryck för kulturintolerans. Men bilden är kanske inte helt osann. Det kan också ha varit en berättigad avsky som israeliterna kände för människooffer, sexualiserad fruktbarhetskult och dryckeslag. Samma fenomen rådde nämligen i Italien där etruskerna hade en materialistisk utlevelsekultur samt i Kina där Shangkulturens människooffer, avgudadyrkan, dryckenskap och korruption i ett slag avskaffades av Choufolket som införde en patriarkalisk ordning och förklarade att det gudomliga var osynlig ande.

von Franz’ synsätt förklarar den trygghetsmani som människor lider av i dagens samhälle. Det beror på att man är oförmögen att uppskatta den “moderliga aspekten” av den existerande gudsbilden. I evangelierna framgår att Jesus av Nasaret kraftfullt bekämpade den världsliga trygghetslängtan. Han uppmanade sina lärjungar att vara som fåglarna samt inte tänka på pengar — “var dag har nog av sin egen plåga”. Han presenterar istället en annan slags trygghet i form av Guds rike eller himmelriket. Men den förverkligade versionen av Guds rike är något som kristna tänkare alltid har haft svårt att ta till sig. Man föredrar att se Guds rike som enbart utomvärldsligt och faller därmed, i praktiken, tillbaks till en världsliga utopiska ideal. Vissa kristna teologer vill till och med bortförklara gudsrikeförkunnelsen såsom varande “Jesu eskatologiska misstag.” Men sannolikt innebär förkunnelsen att Guds rike finns här och nu. Det motsäger nämligen inte framtidstranscendens (permanent framtida). Förkunnelsen är dubbelsidig.

I den västerländska kulturen ser vi idag ett återuppväckande av diverse negativa matriarkaliska element såsom exempelvis det välbekanta syndabocktänkandet. Enligt M-L von Franz beror matriarkaliseringen på att den judaiskt-kristna traditionen ej tillräckligt medvetet har bearbetat modersarketypen. Guds rike har istället, förenklat uttryckt, blivit avkaffat och blivit exklusivt framtidstranscendent. von Franz vill istället lyfta fram en avancerad medeltida tolkning som aktualiserats av Thomas av Aquino. Enligt den teorin alstrade Gud, innan han skapade världen, en kreativ intelligens som existerar i bakgrunden och inne i tingen själva. Den feminina kreativa intelligensen, i medeltida skolastisk tappning anima mundi, ska ej identifieras med någon av de tre personerna i treenigheten. Det är ett andligt kontinuum som orsakar de meningsfulla sammanhang i vilka tingen existerar. Det är därför som världen är varken ett kaos eller en maskin. Aquinas delade detta kontinuum (‘nous poiétikos’) i två och hävdade att det delvis existerade i människosjälen, såsom varande principen bakom det mänskliga medvetandet. Den andra delen var Visdomen såsom hon omnämns i gammaltestamentlig litteratur.

Från teologisk synpunkt är det knappast långsökt att hävda att Gud i begynnelsen förutom världen även skapade en överjordisk sfär samt i människan implanterade en själslig fakultet som gör att hon kan relatera till Gud —en slags gudomlig grammatik. Guds rike framstår härmed som den karakteristiskt feminina komponent som tillhandahåller den trygghet och inre vila som människor längtar efter. Därmed är denna längtan inte längre materiell. Det är nämligen en skapelse som är överlagrad den världsliga skapelsen och som man kan träda in i redan under livstiden. Enligt denna tolkning öppnade Kristus porten till gudsriket för att människan skulle undgå materialismen. Men genom ett konsekvent undervärderande av denna sida av kristendomen råder idag en tragisk situation både i samhället och i de religiösa samfunden. Alltså: om vi till treenigheten skulle tillfoga en djupsinnig spekulation kring gudsriket så skulle materialismens momentum förminskas. Att Guds rike är nära i tid och rum är då inget eskatologiskt misstag.Forest
© Mats Winther, 1999.

HOME