HOME
PDF

Terrorn och kulturens neuros

Terror och massmord som ett slags psykotiska sammanbrott hos en neurotisk civilisation
Nyckelord: terror, Norge, kollektiv neuros, människooffer, Breivik, autism, den feminina gudomligheten.


När det gäller Breiviks personliga psykiska tillstånd vill jag framkasta teorin att det rör sig om en autismspektrumstörning. Den diagnosen kan också vara giltig för andra skyttar i närhistorien. Autistiska människor är ofta väldigt välfungerande (ofta mer fokuserade än normala), men dom kan fastna i en oändlig loop av förvriden verklighetsbild. Breiviks verklighetsbild är förvriden och han tillämpar ett potpurri av begrepp från politiska kretsar utan att riktigt begripa dem. Ett exempel på bristande insikt är att Breivik identifierar sig med dom medeltida ridderliga idealen, men det har aldrig ansetts ridderligt att döda försvarslösa människor, speciellt inte kvinnor. Hela hans handlande hade ansetts som själva motsatsen till ridderlighet av medeltidens riddare. Han saknar djupare förståelse av de politiska termerna. Han fixerar sig maniskt vid begreppen men begriper dom inte riktigt. Fenomenet är kopplat till autismspektrum. Enligt egen utsago spelade han Internetspelet World of Warcraft i 17 timmar per dag under ett helt år, ett överdrivet monotont beteende som framstår som autistiskt. Pratet i media om narcissism tror jag är helt felaktigt. Autister ser ofta människor som irriterande insekter, så bristen på empati kan också förklaras av autism. Den bilden som ofta sprids i media om autister som ofarliga människor som saknar egentlig vilja att skada andra, är felaktig. Autistiska människor har ibland ett socialt destruktivt inflytande, men dom kan vara produktiva på arbetsplatser. Därmed lämnar jag frågan om Breiviks personliga mentala tillstånd.

I det följande skall jag diskutera de kollektiva psykologiska motiven bakom terrorattacken i Oslo och Utöya, den 22 juli, 2011. Jag menar att västvärlden lider av en kollektiv neuros, och att terrordådet, så att säga, representerar samhällets psykotiska episod. Breiviks handlande kan analyseras såsom ett symptom i samhällskroppen. Alla sena yttringar av kultur och civilisation utvecklar någon form av neuros. När västerlänningarna första gången anlände till Tahiti var invånarna fullkomligt omgärdade av tabuföreställningar. Hela befolkningen led av en kollektiv tvångsneuros. När den kristna tron introducerades innebar det en stor lättnad för befolkningen. Det här är typiskt för primitiva civilisationer. Aztekerna, exempelvis, utvecklade i slutskedet en blodtörst som gränsade till galenskap.

Alla civilisationer tycks sluta i ett neurotiskt tillstånd. Kung Arthur lider eftersom kungadömet är sjukt. I sagans värld är detta regel. Kungen är gammal, skröplig och sjuk, eller så är hans drottning galen. Kungadömet kan endast helas om kungen byts ut mot en yngre kung, som representant för en ny samhällsbärande idé. Samma regel gäller än idag. Kungen är gammal och sjuk, och de “ideala medborgarna”, som är nöjda med situationen, är i verkligheten neurotiska. Dom har förgiftats med märkliga och överdrivna medvetna idéer, som idag kretsar kring relativism och välfärdsideologi.

Men frågan kvarstår varför vår civilisation har drabbats av en slags “matriarkalisk” neuros. Marie-Louise von Franz menar att problemet med det västerländska medvetandet är att vi undertrycker den feminina principens mörka sida — Moder Jords mörker — som i sagorna porträtteras av häxan Baba Yaga, till exempel. Att vi förtränger tillvarons mörka sida gör att vi också blir oförmögna att acceptera vår egen personliga mörka sida. Hon säger:

Den här tydliga avsaknaden av en feminin personifikation av det omedvetna har därför kommit att kompenseras av en radikal materialism som gradvis tagit över den kristna traditionen. Det finns knappast någon religion som utgått från en så ensidig andlig tonvikt, och som har landat — om man betraktar kommunismen som den kristna teologins slutform — i en så ytterligt ensidig materialistisk tolkning. Pendlingen från det ena till det andra är ett av de mest slående fenomen vi känner till i religionshistorien. Det hänger samman med att det från början rådde en omedvetenhet, en obalanserad attityd gentemot den feminina gudinnans problematik, samt också gentemot materien, eftersom den feminina gudomligheten i all religion förblir projicerad på, och förknippad med, materiens princip (von Franz, “Alchemy”, 1980, s.212, min övers.).

‘Medvetandet’ måste inte fullkomligt behärskar tillvaron. Istället bör vi sträva efter en samklang med hjärta och instinkt. Exempelvis, vi ska inte ta på oss det fulla ansvaret för tredje världens folk och därmed axla Guds moraliska börda. Det är egentligen ett slags storhetsvansinne. Det är ibland bättre att man förblir omedveten om folks umbäranden än att ständigt bemöda sig om att bistå dem, efterlevandes FN:s “människomaximeringsprincip”, som inte leder till något gott. Vi programmerar oss med abstrakta medvetna värderingar och tror att vi därför är empatiska. Men i själva verket tillämpar vi bara ett slags ideologiska algoritmer som har programmerats in i huvudet, och det har inget med empati att göra.

Det finns ett annat slags medvetande, ett “mörkt” medvetande, företrädande en mindre värld, den “lilla världen”. Att ta hand om vår katt — det är empatiskt — eftersom det står i samklang med våra instinkter. Det innebär en tankeställare för psykoanalysen, att inte alla problem kan lösas med hjälp av medvetandeökning, medvetandeökning, och än mer medvetandeökning. Ibland är det bättre att undertrycka medvetandets utökning och istället tillåta sig att leva i en slags bekväm omedvetenhet. Det följande är vår tids mantra: teknologi och ännu mer teknologi – välfärd och ännu mer välfärd – medicin och ännu mer medicin – ekonomisk expansion och ännu mer ekonomisk expansion – globalisering och ännu mer globalisering – multikulturalism och ännu mer multikulturalism. Den kollektiva identifikationen med medvetna värderingar har nu nått sådana proportioner att västvärlden kan sägas lida av en kulturneuros. Det här förklarar det plötsliga utbrottet av psykotisk destruktivitet, som i det nyligen inträffade norska massmordet (22 juli, 2011, Oslo and Utöya). Norge är västvärldens rikaste och vackraste land, och är i det avseendet dess förnämsta företrädare. Det är symptomatiskt att djävulen (det revolterande omedvetna) slår tillbaks och utför sin hämnd på just denna plats. Han utförde sin dödliga motattack på ett socialdemokratiskt ungdomsläger där ungdomarna var upptagna med att programmera sina huvuden med ovanstående mantra. Det här fasansfulla brottet kan alltså ses som ett symptom på kollektivets neuros och ensidiga medvetna inställning.

Mordisk destruktivitet är ett återkommande tema i historien. Människooffret, som institution, har förekommit över hela klotet, och förekommer än idag på vissa platser. I Skandinavien upphörde vi med detta kultiska bruk för endast 1000 år sedan. Enligt forna religioners teologi var det nödvändigt att förse gudarna med livsblod i form av människooffer, så att gudarna, i sin tur, kunde bidra till kulturens och samhällets fortbestånd. Det innebär ett givande och tagande. Mördaren på Utöya var alltså påverkad av ett arkaiskt religiöst begrepp med rötter i det omedvetna. Den tanken överensstämmer med tolkningen att hans gärning kan liknas vid en psykotisk episod. En neurotisk kultur ger upphov till mordiska eruptioner från det omedvetna, hos vissa grupper och individer.

Om individers idévärld och världsbild influeras av det revolterande omedvetna så utvecklas snabbt arkaiska och arketypiska tankegångar. Sådana tankegångar är alltid infekterade med omedveten vulgaritet och instinktivitet, såsom aggression. Människooffret är ett ständigt återkommande tema, även om det idag går under namnet “terrorattack”. Det är fullt följdriktigt att förövaren är medlem av en frimurarloge och ser sig själv som korsriddare och Tempelriddare.

Problemet är att det finns en kärna av sanning hos de omedvetna eruptionerna, men det kollektiva medvetandet tillåter icke att det omedvetnas sanning hörsammas. Men ju mer det undertrycks ju mer arkaiskt och aggressivt blir också det omedvetna komplexet. Exempelvis, våra instinkter säger oss att vi ska befrämja vårt eget genetiska släktskap samt vår egen kultur. Alla jordens arter är utrustade med en sådan drift, förutan vilken all utveckling vore omöjlig. Men ändå programmerar vi våra huvuden med multikulturella dogmer samt tillåter massinvandring av vilt främmande etniciteter och kulturer. Om vi fortsätter att förtränga våra negativa känslor, vägrar att på allvar diskutera problematiken, och därmed undviker att handskas med frågan på ett civiliserat sätt, så kommer det omedvetna att brista ut med sin arkaiska “förståelse” av problemet. Det är vad vi ser i det norska fallet. Det finns två alternativ när kulturen har bidragit till att vår mänskliga natur förträngts: antingen förhåller vi oss till problemet, eller så överlåter vi åt det omedvetna att angripa problemet.

Den kollektiva neurosen uppstår som följd av en identifikation med medvetna värderingar (politisk korrekthet) till förfång för våra naturliga känslor, den mörka sidan av vår natur, enligt von Franz, ovan. Psykologiska innehåll som hör samman med vår naturliga mänsklighet undertrycks, och människor som ger uttryck för dem blir misstänkliggjorda. De individer som förblir i identifikation med kollektivet (och därför, så att säga, är ideala medborgare) är neurotiska i samma utsträckning som kollektivet. Ytligt betraktat tycks det inte så. Att vara knäpp, samt vara besatt av sjuka idéer, framstår ju som så “vanligt”, såsom under tyskarnas kollektiva neuros på 30-talet. Dessa människor är ju trots allt i harmoni med kollektivet. Men skrapar man på den politiskt korrekta ytan så framträder strax en annan bild.

Det omedvetna innehåller arkaiska komplex och primitiva idéer som ibland framträder i drömmar. Dom är “arketypiska”, dvs. skapar fascination och ger ibland upphov till känslor av religiös art. Arketypen är ett omedvetet komplex av kollektiv natur, laddad med emotion, kapabel att “hypnotisera” massorna, liksom under nazisternas massmöten i 30-talets Tyskland. När samhällsideologin resulterar i förträngning av vår mänskliga natur får det som följd att arketyper aktiveras. Det är vådliga fenomen. Det inträffar när innehåll som egentligen tillhör vår natur blir undanträngda till det omedvetna, och därmed ej tillåts komma till uttryck. Sådana innehåll bär på en psykisk och instinktiv laddning som ingjuter kraft i arketypen. Följden kan exempelvis bli att individen börjar fantisera om riddare i rustning som bekrigar de muslimska horderna, osv. Det är vad som följer av att den rådande ideologin undertrycker människors känslor för det egna landet och den egna etniska härkomsten.

Vi har inget annat val än att lyssna till det omedvetna och vår inre “mörka natur”, oavsett om de omedvetna innehållen är opassande enligt det ideologiska samhällsklimatet. Det kallas för “integration av det omedvetna” och är oumbärligt för mental hälsa eftersom det tillåter oss att förbli relativt integrerade och hela såsom människor. Under den viktorianska eran förväntades inte kvinnor ha några som helst sexuella känslor, enligt den rådande ideologin. Dom förträngde sin sexualitet till den grad att det omedvetna brast ut i våldsamma neuroser, sk. hysteri. Hela kollektiv av människor blir sjuka när dom ej tillåts ha sina naturliga känslor. Det är pga. att “locket läggs på” som en slags kollektiv samhällsneuros utvecklas. Trots det så hävdar förståsigpåare i radio och TV att vi nu måste täppa till locket ännu mer, förkväva alla negativa känslor om invandring, osv. Det går emot all psykologisk kunskap enligt vilken problemen måste bearbetas och komplexen integreras.

Men vad beror det på att lockets läggs på och förträngningens princip har sådan styrka i samhällsdebatten? Begreppet “islamofobi” används för att undertrycka en kritik av islam, hävdas det ibland i debatten. Emellertid, det finns en hysterisk sida hos människor som snabbt kan utvecklas till fobiska dimensioner. Om en muslim har slängt en bomb någonstans så tenderar människor att bli fientligt inställda mot muslimer. Vidare, om en pedofil har begått övergrepp i närmiljön så blir folk fientliga mot oskyldiga män som passerar på gatan. Det skulle kunna kallas för “pedofilfobi”. Det finns exempel på hur polisen fått rycka ut till daghem eftersom det påstås stå en “pedofil i garderoben”. Folk kan utveckla hallucinationer av psykotisk karaktär om dom blir tillräckligt uppjagade. Speciellt det ena könet är benäget att reagera så. Vidare, om det har begåtts ett butiksrån i ett område så kan butiksinnehavare utveckla en fobisk rädsla för män som besöker butiken. Sådan rädsla föder aggressioner. Det kan leda till aggressiva utbrott då oskyldiga personer råkar illa ut. Islamofobi, tolkad på detta sätt, är bara en i raden av hysteriska rädslor som tycks kopplade till urgamla mänskliga instinkter.

Det finns en oerhörd motvilja mot att diskutera allvarliga problem i samhället (förutsatt att man själv inte tillhör de drabbade). Det beror troligen på att vi instinktivt vill undvika att skapa hysterisk rädsla då man ser spöken överallt, i form av bombkastande muslimer, pedofiler, rasistiska svenskar, rånare, osv. Av denna anledning tenderar debatten att förkvävas eftersom så många individer är lagda åt att utveckla en fobisk rädsla. Som regel drabbas nämligen alltid oskyldiga personer. Häxbränningarna i Europa är ett exempel därpå. Den fobiska rädslan, och benägenheten att utse syndabockar, kan snabbt utvecklas till sådana dimensioner att samhällets stabilitet hotas.

Jag tror alltså att motviljan mot öppen debatt delvis beror på en instinkt som tidigare har haft ett överlevnadsvärde i det primitiva samhället. Vi undertrycker en seriös debatt om exempelvis islam (eller kriminalitet bland invandrare, etc.) för att vi instinktivt vill undvika en galenskap som sprids i samhället då hysteriska människor inbillar sig att muslimer gömmer bomber i sin klädesdräkt, exempelvis. När sådan hysteri uppstår aktiveras också syndabockstänkandet som fungerar som bensin på brasan. I Sverige är vi så extremt benägna att gjuta olja på vågorna att det är ytterst svårt att föra en debatt inom väsentliga områden. Dock debatterar folk gärna sådana saker som vargfrågan, eftersom den fullkomligt saknar relevans.

Begreppet islamofob används för att förkväva debatten. Därmed undviks att stämningen trissas upp, något som skulle få obehagliga konsekvenser för oskyldiga människor. Men den urgamla instinkten att “inte tala om trollen” är malplacerad i det moderna samhället. Det finns nämligen så mycket svåra problem i dagens komplicerade samhälle att människors omedvetna är fullproppade av “troll” som dom tvingas hålla tyst om. Det håller inte längre. Orsaken bakom det hysteriska fenomenet är generell omedvetenhet. Den medvetna nivån skiljer sig enormt mellan individer. Det finns fortfarande stenåldersmänniskor som lever mitt ibland oss.

Slutsatsen är att det inte går att undvika att samhället smittas av diverse fobier. Vi blir tvungna att leva med “pedofiler i garderoben” och “muslimer med bomber i turbanen”, och försöka hantera situationen efter bästa förmåga. Vi måste förlita oss på modern psykologisk kunskap, en intelligent debatt, och vårt rättsamhälle, och försöka undvika moderna häxbränningar. Vi måste trots allt tala om trollen, men det kommer bli svårt att övertyga åsiktseliten om detta. Dom kommer nämligen notera de fobiska reaktionerna, och omedelbart lägga på locket. Men dom måste lära sig att undertrycka denna instinkt att “lägga på locket” (oerhört populärt i Sverige), annars är vårt samhälle illa ute. En viss islamofobi hos den omedvetna delen av befolkningen är vi tvungna att stå ut med och försöka hantera. Vi kan inte längre inrätta samhällsdebatten så att omedvetna och primitiva människor hålls lugna.OWL
© Mats Winther, 2011

HOME